Kinderen horen zoveel mogelijk zorgeloos, vrolijk en ongedwongen te zijn. Natuurlijk zijn ze nog sterk afhankelijk van hun omgeving, maar als die met liefde en aandacht op hun unieke gedrag en gevoelens reageert, kan een kind optimaal kind zijn. Dat kan veranderen als een kind ziek wordt of anderszins belemmerd wordt. Als niet alles meer vanzelfsprekend is. Als hun toekomst een andere kleur krijgt of dingen tijdelijk in een ander perspectief komen te staan. Dan komt het erop aan, want kinderen kunnen zich al gauw onveilig voelen. Vooral als ze in een door volwassenen geregisseerde wereld terechtkomen: een wereld van ziekenhuizen, medische behandelingen en zorg.

Dat geldt grotendeels ook voor jongeren. Het verschil met kinderen is dat zij nog veel sterker de wens hebben om zelfstandig te zijn. Ze zetten zich meer af tegen volwassenen, ook om hun eigen identiteit te ontdekken en te vormen. Maar ook zij kunnen – ondanks hun soms schijnbare zelfstandigheid – onveiligheid ervaren als ze uit hun vertrouwde leefomgeving worden gehaald.

Vriendelijke omgeving

Daarom zet De Kinderkliniek het kind en de jongere centraal. In een vriendelijke omgeving waarin het niet alleen om hun ziektebeeld gaat, maar om het totale kind en de jongere. Met al zijn medische en eventueel psychische en sociale problemen. Een benadering die zijn oorsprong vindt in het holisme dat er onder andere vanuit gaat dat een mens meer is dan de som van al zijn ‘onderdelen’.

En ook heel fundamenteel: De Kinderkliniek gelooft in de kracht van de veilige en vertrouwde thuisomgeving. Omdat kinderen en jongeren vooral thuis beter worden. Dus is alles erop gericht om opname in een ziekenhuis te voorkomen.

Eerlijk en puur

Het is belangrijk om eerlijk te zijn naar kinderen en jongeren. Ook als het om moeilijke mededelingen gaat. Zij hebben als geen ander door of iemand zich in bochten wringt, authentiek is of niet. Een pure persoonlijkheid maakt dat kinderen en jongeren zich veilig en vertrouwd kunnen voelen, waardoor het beter mogelijk is om met hen open te kunnen communiceren.

Iedereen die bij De Kinderkliniek werkt, realiseert zich elke dag weer dat elk kind en elke jongere een eigen benadering nodig heeft die aansluit bij zijn specifieke behoeften en vragen. Zij zijn dus serieuze gesprekspartners voor alle medewerkers van De Kinderkliniek. Want het draait uiteindelijk om het welbevinden en welzijn van kinderen en jongeren. Dat is niet zomaar een uitspraak. Dat is een ideologie die met passie uitgedragen moet worden. Elke dag weer.

Een droom

De Kinderkliniek komt voort uit het Flevoziekenhuis Almere en uit de ideologie, de droom van collega’s, dat het anders kan. De Kinderkliniek Almere werkt voor klinische opnames nauw met het Flevoziekenhuis samen. De Kinderkliniek is een initiatief van kinderartsen Norbert van den Berg en Tim Vreede die bij hun plannen voor een nieuw concept voor de kindergeneeskunde gesteund zijn door het Flevoziekenhuis. Zonder dit draagvlak zou De Kinderkliniek niet zijn ontstaan. Door de snelle groei van Almere en de sterke toename van het geboortecijfer was uitbreiding van de capaciteit van kindergeneeskunde absoluut noodzakelijk. Doorgaan op de oude, vertrouwde voet was een optie. Maar Norbert van den Berg en Tim Vreede pakten de unieke kans om plannen te ontwikkelen voor De Kinderkliniek. In een apart, kindvriendelijk gebouw. Zo ingericht dat de ambitieuze doelstellingen optimaal gerealiseerd kunnen worden.

De Kinderkliniek is in het voorjaar van 2009 van start gegaan. Eind 2013 is De Kinderkliniek verhuisd naar het Landdrostgebouw, aan de Hospitaaldreef 29 te Almere.

Onze ambitie

De Kinderkliniek is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die medische, psychische en sociale zorg nodig hebben. De ambitie is om in Nederland de best georganiseerde totaalzorg te bieden. Van een zo hoog mogelijke kwaliteit en met oog voor de persoonlijke belangen van kinderen en jongeren.

Deze ambitie proberen we waar te maken door:

  • hoge eisen te stellen aan de kennis, kunde en intrinsieke betrokkenheid van de medewerkers in alle lagen van de organisatie;
  • alert te zijn op snelle en effectieve zorgverlening met gebruikmaking van de mogelijkheden van internet (zoals het kunnen maken van afspraken op tijden die kinderen, jongeren en ouders ook goed uitkomen);
  • kinderen en jongeren instrumenten aan te reiken die het mogelijk maken vooral thuis beter te worden;
  • open relaties te onderhouden met iedereen die een bijdrage kan leveren aan een goed en helder imago;
  • kinderen, jongeren en hun ouders als belangrijkste gesprekspartner te zien en hen ook op die manier persoonlijk te benaderen;
  • een duurzame, professionele band aan te gaan met de huisarts als verwijzer en hem de mogelijkheid te bieden om kinderartsen zonder drempels collegiaal te consulteren;
  • duidelijk te zijn waar de rol van de huisarts als verwijzer en ‘poortwachter’ voor tweedelijnszorg eindigt en waar de rol van de kinderarts als regisseur voor langduriger zorg begint;
  • te streven naar zichtbaarheid en transparantie in de samenleving, zodat anderen de missie ook kunnen ‘toetsen’ en die ook positief kunnen onderschrijven;
  • fondsen (voor financiële ondersteuning) te werven om te kunnen voldoen aan de zorgvragen én om noodzakelijke innovaties tijdig te kunnen invoeren;
  • diensten aan te bieden die verder gaan dan alleen medische zorg.

Onze werkwijze

Diagnostiek en behandeling gaan hand in hand bij De Kinderkliniek en de GBGGZ en SGGZ spelen daarin een belangrijke rol. Niet voor niets is de kinderarts de regisseur van deze vaak langduriger processen. Zo kan hij het kind/de jongere optimaal volgen en erop toezien dat alle aspecten (medisch, psychologisch en sociaal) voldoende in kaart gebracht worden en aan bod komen tijdens het proces.

Deze holistische benadering vraagt om diensten die verdergaan dan de gebruikelijke zorg. Daarom besteedt De Kinderkliniek ook aandacht aan thema’s als sport en overgewicht. Kinderen krijgen ontspanningsoefeningen/yoga/massage en De Kinderkliniek is ook actief betrokken bij onderwerpen als schoolkeuze en studieadvies in relatie tot ziekte en gezondheid. Want onbegrepen vermoeidheid bijvoorbeeld kan alles te maken hebben met een verkeerde schoolkeuze.

Samenwerking

Verder werkt De Kinderkliniek intensief samen met externe specialistische zorgverleners, waaronder die van het AMC, WKZ, de VUmc, Sein en Merem. Tevens hebben we een intensieve samenwerking met huisartsen en jeugdartsen.

Onze bedrijfseigenschappen staan beschreven in dit merkpaspoort.